..pro spokojený život.

PERSONÁL

Popis personálního zajištění odlehčovací služby pobytového zařízení HEZKÉ DOMY s.r.o.

 

Ředitelka (jednatelka společnosti)

 • Zajišťuje organizaci provozu pobytového zařízení, vede jednání s partnery pobytového zařízení (dodavateli, zdravotnickými zařízeními, ostatními poskytovateli sociálních služeb, obcí, možnými sponzory, nadacemi, apod.), vlastními uživateli služby a jejich rodinami nebo blízkými osobami, zajišťuje finanční zdroje pobytového zařízení. Zodpovídá za dodržování všech právních norem a pracovně – právních vztahů.

 • Vede zdravotní úsek, zodpovídá za poskytovanou ošetřovatelskou péči, vede výkaznictví zdravotních výkonů v souladu s pravidly financování zdravotní péče, kontroluje vedení zdravotnické dokumentace, efektivně organizuje činnost zdravotních sester, řeší změny zdravotního stavu s praktickými lékaři uživatelů pobytového zařízení, podporuje personál v dalším vzdělávání, sama se aktivně účastní dalšího vzdělávání.

 

Sociální pracovnice

 • Sociální pracovnice vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti.

 • Jako metodická vedoucí pracovníků sociálních služeb organizuje účelně a hospodárně jejich práci dbá o rovnoměrné plnění všech uložených úkolů, kontroluje vedení denních záznamů o poskytovaných sociálních službách a další dokumentace,vypracovává plán činnosti pracovníků sociálních služeb a předkládá jej řediteli pobytového zařízení ke schválení, spolupracuje se sociálními pracovníky příslušných útvarů samosprávy, lůžkových zdravotnických zařízení a s praktickými lékaři při řešení sociální situace občanů, jimž jsou nebo budou poskytovány odlehčovací služby v pobytovém zařízení, je odpovědná za naplňování standardů kvality sociálních služeb v organizaci a za kontinuální zvyšování odborných znalostí pracovníků sociálních služeb,sama se aktivně účastní dalšího vzdělávání.

 • Spolupracuje s rodinou nebo blízkými osobami uživatelů pobytového zařízení.

 

Pracovník v sociálních službách

 • Provádí přímou obslužnou péči o uživatele odlehčovací služby, spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

 • základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.

 • Pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Provádí pomocné práce spojené s přijetím, přemístěním, propuštěním uživatelů, doprovází je na potřebná vyšetření i ošetření ve zdravotnickém zařízení, uživatele s omezenou mobilitou vyváží mimo zařízení (terasa, zahrada apod.), odvádí je do jídelny, doprovází skupinu uživatelů při aktivizačních činnostech, pomáhá při rozdávání stravy na pokojích, zajišťuje podání stravy imobilním klientům, krmení.

 • Spolupracuje s rodinou nebo blízkými osobami uživatelů.

 

Zdravotní sestra

 • V souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, poskytuje zdravotní sestra ošetřovatelskou péči> samostatně na základě osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a vždy na základě ordinace praktického nebo ošetřujícího lékaře.

 • Zejména provádí činnosti – zajištění podávání a užívání medikamentózní léčby dle ordinace lékaře, provádí ošetřování defektů a ran, aplikuje hydratační infúze dle ordinace lékaře, provádí ošetřovatelskou rehabilitaci, sleduje fyziologické hodnoty uživatelů pobytového zařízení.

 • Koordinuje činnosti s pracovníky v sociálních službách, konzultuje aktuální změny zdravotního stavu s praktickým nebo ošetřujícím lékařem uživatele, vede zdravotnickou dokumentaci, eviduje výkony ošetřovatelské péče, spolupracuje s rodinou nebo blízkými osobami uživatelů.

 

Aktivizační pracovnice

 • Vede aktivizace klientů, organizuje dopolední skupinové aktivity (rozcvička, cvičení pro jemnou motoriku, výtvarné činnosti, trénink paměti, čtení, atd.).

 • Organizuje společenské události (oslava narozenin klientů, kulturní programy), akce společnosti (dny otevřených dveří).

 • Pomáhá pracovníkům v sociálních službách se zajištěním stravování klientů.

 • Provádí individuální aktivizace s klienty na pokoji, kteří se nemohou účastnit skupinových aktivizací.

 

Servírka

 • Vykonává všechny práce spojené s přípravou, porcováním, servírováním stravy klientům, pečuje o čistotu kuchyně a jejího vybavení. Vykonává drobné obslužné úkony klientům.

 • Organizuje a řídí výdeje jídel podle druhů diet klientům a zaměstnancům, připravuje svačiny pro klienty, odpovídá za hospodárné využití dodaných potravin a surovin, za expedici všech jídel z kuchyně, zajišťuje výběr stavy od klientů z nabídky jídelního lístku.

 • Je odpovědná za dodržování hygienicko-epidemiologických zásad při přípravě a podání stravy.

 

Uklízečka

 • Vykonává úklidové a pomocné práce v pobytovém zařízení.

zpět na začátek